TopMenuSW

Osanningar & sanningar om “skräckscenariot nätvinhandeln 30 %” från Systembolaget, Carl B Hamilton och andra

Det har upprepats allt för många gånger nu, i en form eller annan, att ”om vi inte gör något” så kommer den ”kommersiella nätvinhandeln stå för 30 % av all alkoholförsäljning inom 10 år”. Det är, beroende på hur man ser det, en lögn, en osanning, en falsk beskrivning av det som står i HUIs rapport, ett oskyldigt misstag, en felläsning eller något annat.

I HUI Researchs (Handelns Utredningsinstitut) rapport, ”Försäljning av alkohol på nätet”, framgår det inte alls något sådan. HUIs rapport säger inte att ”de kommersiella nätvinhandlarna” kommer att ha, eller kan tänkas få, en marknadsandel på 30 % av alkoholhandeln om 10 år.

Påstår man det så har man inte läst rapporten, eller inte förstått vad den säger, eller så förfalskar man medvetet eller omedvetet de slutsatser som rapporten drar.

Systembolagets skräckpropaganda

Rapporten har beställts av Systembolaget och är tämligen uppenbart ett försök av Systembolaget att skaffa sig ammunition i debatten om alkoholpolitik.

(En grundläggande och principiell fråga är varför Systembolaget över huvud taget ska driva politiska kampanjer. Systembolaget ska utföra sitt uppdrag och i det uppdraget ligger inte att aktivt driva politiska kampanjer för att påverkar våra medborgares och politikers beslut. Deras uppdrag är att driva detaljhandel med alkoholhaltiga drycker och i viss utsträckning sprida information om alkohol. Att påverka opinionen genom politisk propaganda kan knappast ingå. Men det lämnar jag därhän just nu.)

Några exempel på vad som sagts:

”Enligt en HUI Research-rapport kommer kommersiell näthandel att stå för närmare en tredjedel av all alkoholförsäljning till konsumenter om tio år, om inget görs.”

Magdalena Gerger, vd Systembolaget, och Cecilia Schelin Seidegård, Styrelseordförade Systembolaget, i Expressen.

”Den kommersiella näthandeln med alkohol växer starkt och kan stå för närmare en tredjedel av all alkoholförsäljning till konsumenter om tio år, enligt en aktuell rapport från HUI Research.”

Magdalena Gerger, verkställande direktör Systembolaget, och Cecilia Schelin Seidegård, Styrelseordförade Systembolaget, i Svenska Dagbladet.

”Enligt en forskningsrapport från Handelns Utredningsinstitut HUI kan kommersiell näthandel komma att stå för närmare en tredjedel av all alkoholförsäljning till konsumenter inom tio år, om inte lagens tydliggörs och ensamrätten behålls.”

Carl B Hamilton, Riksdagsledamot, Folkpartiet, och …. styrelseledamot i Systembolagets bolagsstyrelse, i Svenska Dagbladet. (Samme Hamilton som jag tidigare debatterat med om svensk alkoholpolitik och Systembolagets förträfflighet, ursprungligen pga en artikel om Systembolaget i Magasinet NEO.)

”HUI Research har i en nyligen presenterad rapport gjort en bedömning av hur näthandeln med alkohol kommer att se ut under de närmaste åren. Det mest oroväckande scenariot visar på att den kommersiella e-handeln med vinstmaximerande företag, vars marknadsföring både är uppsökande och påträngande, kan stå för upp emot 30 procent av marknaden inom tio år – om ingenting görs.”

– Pressmeddelande från Systembolaget

Även bl.a. den annars liberala DN har hängt på detta resonemang.

HUIs rapport om näthandeln med alkohol beskriver en annan verklighet

Så vad säger HUIs rapport då, om det inte är vad dessa personer påstår?

Rapporten (som knappast kan kallas en ”forskningsrapport”, som Hamilton påstår, utan snarare en analys med hypoteser och prognoser) säger en hel del intressant, som det finns anledning att återkomma till senare.

Vad gäller just de ”nästan trettio procenten” så säger rapporten detta:

HUI målar upp tre scenarier för handeln med alkohol på internet:

 1. Scenario 1, låg tillväxt: Handeln med alkohol på internet når 1,3 % av all handel med alkohol om 10 år.
 2. Scenario 2, medelstark tillväxt: internethandel med alkohol på internet når 6,9 % om tio år
 3. Scenario 3, stark tillväxt: internethandel med alkohol på internet når 28,7 % om tio år (ett scenario som bygger på extremt aggressiva antaganden om tillväxten av näthandeln)

Men vad betyder dessa siffror?

Det är oklart vad som egentligen innefattas i dessa siffror. Är det uteslutande den ”kommersiella näthandeln” som man pratar om? Var finns Systembolagets egen näthandel i den bilden?

Så jag kontaktade Handelns Utredningsinstitut med några frågor om klargöranden och fick svar av Carin Blom, en av de två personerna på HUI Research som skrivit rapporten.

Fråga: Ingår Systembolagets egen försäljning i de siffror som ni presenterar om ”handeln av alkohol på internet”

Svar: Ja, Systembolagets egen försäljning via internet ingår i siffrorna för handeln med alkohol på internet.

Man har med andra ord inte alls gjort en prognos av den ”kommersiella” näthandeln med alkohol, utan bara av det totala köpmönstret hos konsumenter för alkoholinköp, inklusive Systembolaget som leverantör.

Fråga: Finns det någon anledning att anta att Systembolagets andel av den totala försäljningen på internet (”marknadsandel” av internetförsäljningen) skulle vara annorlunda än vid annan försäljning.

Svar: Det ingick inte i vårt uppdrag att analysera Systembolagets andel av internetförsäljningen, men gissningsvis så verkar det väl troligt att Systembolaget skulle ha en liknande marknadsandel där.

Med andra ord: sanningen i det ”skräckscenario” som Gerger, Schelin Seidegård, Hamilton m.fl. hotar med, med 30 % av all alkohol såld över internet, är att den överväldigande majoriteten av den alkoholförsäljningen sannolikt kommer från Systembolaget själv.

Utredningen är beställd av Systembolaget. Möjligen kan det vara så att Systembolaget trodde att man beställde en utredning om ”försäljningen av alkohol på nätet, exklusive det som säljs av Systembolaget”.

Fel 1: Större delen av alkoholförsäljningen i ”de nästan 30 %” kommer från Systembolaget

Det är dock fel. Utredningens prognoser om näthandeln innefattar alltså den försäljning som Systembolaget själv gör över internet.

Systembolaget dröjde länge med att lansera en internettjänst för beställning av vin och sprit men marknadsför numera aktivt sin näthandelsfunktion. Man har också under förra året inlett en försöksverksamhet med hemleverans och allt tyder på att den verksamheten kommer att utvecklas och bli permanent. Systembolaget understryker regelbundet hur angelägen man är om att följa kundbeteenden och att ge kunderna den service som de förväntar sig från en modern detaljhandel. Säkerligen kommer man därför att lägga ner en stor energi på en förbättrad näthandel hos Systembolaget.

Det är med andra ord en direkt felaktig tolkning av rapporten att ”distanshandeln” eller ”de oberoende nätvinhandlarna”, eller som de säger ”den kommersiella näthandeln”, bedöms kunna nå en andel av 30 % av alkoholförsäljningen om tio år. Rapporten gör ingen sådan analys.

Dessutom skriver Gerger m.fl. att ”kommersiell näthandel kommer att stå för närmare en tredjedel av försäljningen […] om ingenting görs”. Man framställer det som om det vore helt klart och utan tvekan att den siffran, 30 %, kommer att uppnås om vi inte snabbt ändra alkoholpolitiken. Man undanhåller helt, eller gömmer i skymundan, det faktum att de 30 % endast är aktuella i det extrema scenariot och att siffrorna i de andra scenariorna är helt annorlunda: 6,9 % i ”normalfallet” och 1,3 % i det med måttlig tillväxt. (Plus förstås att man glömmer att alla dessa procentsatser innefattar Systembolagets försäljning.)

Fel 2: Rapporten handlar om generella konsumenttrender, inte om på vilket sätt dessa påverkas, eller inte, av att ”någonting görs” mot nätvinhandlarna

Ytterligare en fundamental felaktighet som både Gerger / Schelin Seidegård, och Hamilton gör:

De säger (eller får det att framstå som om) att utredningen säger att denna andel på 30 % kommer att bli verklighet ”om ingenting görs”.

HUIs utredning berör över huvud taget inte frågan om vad som kan eller bör ”göras” rörande näthandeln. Rapporten handlar inte om alkoholpolitik.

Utredningen bygger på antaganden om konsumenters benägenhet att handla på internet, baserat på sådana saker som trygghet att handla på internet, effektiva logistiska lösningar, allmän tillgänglighet till effektiva internetlösningar osv.

Utredningen konstaterar att om det sker ett ”digital skifte” som gör att ”både konsumenter och producenter anammar ny teknologi, innovativa lösningar och digitala kanaler i en utsträckning vi hittills inte sett”, dvs om det blir allmänt accepterat och utbrett att handla i stort sett allt på internet, så kan det bli så att också en tredjedel av all alkohol kommer att köpas via internet. På samma sätt som att i det scenariot kommer all detaljhandel gå samma väg: nästan 30 % av all detaljhandel kommer då att ske via internet.

Det är svårt att tro att Systembolaget i det scenariot inte skulle ha utvecklat effektiva ehandelslösningar för att tillfredsställa de krav som den erans konsumenter ställer på Systembolaget. Tvärtom, det är troligt att Systembolaget i det scenariot kommer att lägga ner stora resurser på en effektiv ehandelslösning, inklusive utbredd hemleverans. Det är vad konsumenter i det scenariot efterfrågar. Konsumenter är i det scenariot vana att köpa allt på internet. Systembolaget skulle alltså sannolikt själv stå för den överväldigande majoriteten av de 30 % av alkohol som då säljs via internet, även om den idag fullt lagliga distanshandeln tillåts fortsätta på samma sätt som idag.

Det är värt att understryka att i det låga scenariot är alkoholförsäljningen på internet bara 1,3 % och i mellanscenariot 6,9 % och att även dessa siffror innefattar Systembolagets egen försäljning via internet.

Rapportens scenarier bygger på generella antaganden om konsumenters benägenhet att handla på internet och bygger inte på antaganden om eventuella alkoholpolitiska åtgärder eller restriktioner, enligt beskrivningen i rapporten.

Jag ställde frågan till HUI: ”Om man antar att försäljningen via ’näthandlarna’ (exklusive Systembolaget) kraftigt begränsas, t.ex. via lagändringar, finns det då någon anledning att anta att näthandeln med alkohol inte skulle utvecklas enligt era prognoser? Till exempel i Scenario 3, det med kraftigast tillväxt och stor och allmän acceptans bland allmänheten av näthandel: Vore det inte rimligt i det scenariot att anta att utvecklingen av näthandeln skulle vara i stort sett lika kraftig, dock med Systembolaget som enda leverantör? Med andra ord: hur förändras bilden om dagens näthandlare (utom Systembolaget) elimineras?”

Svaret jag fick var lite vagt men gick i stort sett ut på att antagandena i utredningen huvudsakligen bygger på hur människors köpbeteende förändras, inte på alkoholpolitiska omständigheter. Och att människors allmänna köpbeteende nog skulle utvecklas på samma sätt i Scenario 3, under alla omständigheter. Med andra ord, även om dagens distanshandel, eller ”de kommersiella näthandlarna”, på något sätt förbjuds, i strid med Sveriges avtal med EU, så är det troligt att näthandeln med alkohol fortfarande skulle uppgå till närmare 30 % av totalen.

Man säger visserligen på ett ställe i rapporten att ”avgörande för alkoholförsäljningen på nätet är sannolikt hur möjligheten att driva försäljning mot konsument för andra än Systembolaget utvecklas”. Men när jag försökte få mer klarhet i detta, med frågan ”om näthandel [för all detaljhandel] blir mycket accepterad, effektiva logistiska lösningar finns, kostnaderna [för hemleverans] begränsas osv (Scenario 3), vad är då skälet att inte tro att även en väsentlig del av försäljningen på Systembolaget skulle flytta över till internet?” var svaret att i ett sådant scenario var det troligt att konsumenterna i stort sett i samma utsträckning skulle handla via internet hos Systembolaget. Dvs utvecklingen av handeln med alkohol på nätet skulle bli i stort sett lika kraftig men med Systembolaget som enda leverantör i ett sådant scenario med ”stark tillväxt”.

Rapporten yttrar sig över huvud taget inte om hur stor andel av försäljningen av alkohol på nätet som kommer att ske via Systembolaget och hur stor andel som kommer att ske via distanshandel och liknande. Och ännu mindre om vad som kommer att hända ”om ingenting görs”. Det ingick inte i utredningens direktiv…

Slutsats

Med andra ord Magdalena Gergers och Cecilia Schelin Seidegårds uttalande ”enligt en HUI Research-rapport kommer kommersiell näthandel att stå för närmare en tredjedel av all alkoholförsäljning till konsumenter om tio år, om inget görs” och Carl B Hamiltons och andras liknande påståenden är dubbelt felaktiga.

HUI rapporten säger inte att den ”kommersiella näthandeln” kommer att stå för närmare en tredjedel av alkoholförsäljningen och inte heller yttrar sig rapporten om alkoholpolitiska åtgärder i form av ”något som görs” eller inte görs. Rapporten handlar om konsumenttrender och konsumenters köpbeteenden.

Om man vill konsumera vin utan överinseende av monopolet, eller om man vill handla vin tveklöst lagligt hos en vinproducent, så kan man göra det på en vinresa till något av världens olika vindistrikt med BKWine.

Fler artiklar på samma ämne:

, , , , ,

3 Responses to Osanningar & sanningar om “skräckscenariot nätvinhandeln 30 %” från Systembolaget, Carl B Hamilton och andra

 1. Per Karlsson juli 15, 2013 at 18:30 #

  Magnus Reuterdahl kommenterar den här artikeln kort på sin blogg idag med:

  ”Per Karlsson har dragit det hela ett varv längre än att bara läsa rapporten han har också fått svar från HUI, och hur otroligt den kan låta har man också bakat in Systembolagets tänkta nätförsäljning i siffrorna – Läs & begrunda!”

  Jag tyckte det var relevant att kommentera detta i samband med den här artikeln så här nedan min kommentar.

  Hela texten:
  http://vinotinto.wordpress.com/2013/07/15/hui-rapporten-bkwine-magazine-monopolkramare/

  • Per Karlsson juli 15, 2013 at 18:33 #

   Magnus,

   Tack för omnämnande. Fast jag håller inte med dig i det ”otroliga”. Bakgrunden till att jag ställde just den frågan var att jag inte kunde begripa hur HUI på ett rimligt sätt skulle kunna dela upp näthandeln i ”Systembolaget” och ”andra än Systembolaget”. Kunde inte komma på någon (rimlig och tillförlitlig) metodik för att göra det.

   Så jag började tänka: Kanske är det så att jag (liksom tydligen andra med mig) läser slarvigt? Tolkar texten på fel sätt? Kanske är det så att HUI inte titta på den ”fria näthandlen” (distanshandeln) utan på den totala näthandeln?

   Vilket ledde till frågan om Systembolagets roll i dessa siffror.

   Och mycket riktigt – man hade inte delat upp det! Det hade inte ens ingått i (den inte publicerade) uppdragsbeskrivningen att göra ett försök att dela upp det. Tursamt nog eftersom det hade blivit ännu mer gissningslek.

   Min gissning är att detta inte är något som gjorts medvetet. Man har kanske helt enkelt inte tänkt på betydelsen av att dela upp det i SB respektive inte-SB, om man nu vill använda rapporten som politiskt slagträ.

 2. Magnus Reuterdahl juli 15, 2013 at 18:51 #

  Det otroliga är väl snarast just det du skriver, att Systembolaget inte själva verkar ha insett just detta – alternativt att man gjort det och valt att inte redovisa det (vilket vore ännu värre)…

  Magnus

Kommentera

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!